Vaša virtuálna asistentka v Rakúsku

Štatút súťaže
Zdieľať na Facebooku


Štatút súťaže: „SÚŤAŽ VIANOCE 2020“ (ďalej len „Štatút“ alebo „Súťaž“)
Organizátor Súťaže Obchodné meno: RAVION s.r.o., Sídlo: Húskova 3, 040 23 Košice IČO 47035056 Zapísaná: v OR OS Košice I, vl. č. 31753/V (ďalej len „Ravion s.r.o.“ alebo „Organizátor“) Trvanie Súťaže: Súťaž prebieha od 01.12.2019 do 30.11.2020 (vrátane) (ďalej len „Trvanie Súťaže“). Účastníci Súťaže: Do Súťaže je zapojený každý klient spoločnosti Ravion s.r.o., ktorý v čase od 01.12.2019 do 30.11.2020 uhradí faktúru za služby v čase splatnosti faktúry a vyjadrí súhlas s pravidlami Súťaže

Vyžrebovaný účastník Súťaže (ďalej len „Výherca“) v zmysle tohto Štatútu bude o výhre informovaný formou správy v klientskom účte na stránke www.ravion.sk . Mená výhercov budú zverejnené aj na webovej stránke www.ravion.sk najneskôr do dvoch pracovných dní po tom, ako budú výhercovia písomne kontaktovaní. Výhra bude Výhercovi zaslaná poštou, doporučene, do 14tich dní od vyžrebovania Výhercu.

Výhrou je mobilný telefón v hodnote do 350,– EUR a iné vecné ceny v hodnote do 100,– Eur a 100% zľava z hodnoty nasledujúcej objednávky (ďalej len „Výhra“).

Účastníci Súťaže nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu Výhry formou inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že na Výhru nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.

Žrebovanie je neverejné a bude sa realizovať elektronickou formou náhodného výberu. Výhercovia budú kontaktovaní správou, následne zverejnení na webove stránke www.ravion.sk

Výherca bude zverejnený vo formáte: meno, prvé písmeno priezviska a mesto.

Vylúčenie zo Súťaže: Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú všetky podmienky uvedené v tomto Štatúte. Na Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú podmienky na zaradenie do Súťaže, sa neprihliada. Zo Súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere s Organizátorom súťaže. Ak sa preukáže, že Účastník Súťaže je osobou podľa tohto bodu, stráca štatút Účastníka Súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže aj Účastníka Súťaže, voči ktorému Organizátor v čase žrebovania výhry eviduje pohľadávku po lehote splatnosti, a tiež u ktorého je dôvodné podozrenie, že sa v súvislosti so Súťažou dopustil podvodu, zneužitia pravidiel a/alebo konania v rozpore s dobrými mravmi a/alebo splnil Podmienky Súťaže podvodným konaním.

Výhra vo výške do 350,– EUR má v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov charakter ceny alebo výhry z reklamnej súťaže (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“). V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o dani z príjmov je cena alebo výhra neprevyšujúca 350,– EUR (slovom „tristopäťdesiat eur“) oslobodená od dane. Účastníkovi Súťaže v súvislosti s prevzatím tejto Výhry nevyplývajú žiadne zákonné povinnosti. Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v Súťaži udeľuje Organizátorovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „ZoOOÚ“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov, na účel vyhodnotenia Súťaže a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením Súťaže na dobu nevyhnutne potrebnú pre vykonanie vyhodnotenia súťaže, najdlhšie však na dobu jedného (1) mesiaca odo dňa ukončenia obdobia Trvania Súťaže. Svojou účasťou v Súťaži Účastník súťaže vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa ZoOOÚ a Nariadenia GDPR, najmä že jeho súhlas je dobrovoľný a môže ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti doručenej Organizátorovi. Ak nebude v odvolaní súhlasu uvedené inak, súhlas bude odvolaný dňom doručenia písomného odvolania súhlasu podľa predchádzajúcej vety. Odvolaním súhlasu sa končí účasť Účastníka súťaže v Súťaži. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Trvania Súťaže zmeniť tento Štatút a Podmienky Súťaže v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny tohto Štatútu podľa tohto bodu Organizátor zverejní a sprístupní verejnosti spôsobom podľa tohto Štatútu. Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkovi Súťaže náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži. Na zaradenie do Súťaže ani na priznanie Výhry nie je právny nárok. V prípade rozporu tohto Štatútu s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa Súťaže, prípadne iných nejasností sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto Štatútu. V prípade výkladových problémov tohto Štatútu je záväzným výklad Organizátora Súťaže. Tento Štatút je zverejnený na webovej stránke www.ravion.sk a dátum účinnosti tohto Štatútu je 01.12.2019.

Súhlasím

Cookies Tento web používá k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používáním tohoto webu s tým súhlasíte.

Viac informácii o cookie