Vaša virtuálna asistentka v Rakúsku

Objednávka rodinné prídavky z Rakúska
Zdieľať na Facebooku


Pokyny k objednávke – Žiadosť o rodinné prídavky z Rakúska

Plná moc, objednávka na stiahnutie tu 

Po kliknutí na objednávku sa Vám objednávka a plná moc uloží vo Vašom počítači, alebo mobile. Následne ju vyplňte, vytlačte, podpíšte a pošlite nám ju s priloženými dokumentami.

Všetky dokumenty nám pošlite na korešpondenčnú adresu uvedenú v kontaktoch.

Objednávka
Objednávka na rodinné prídavky musí byť podpísaná oboma rodičmi dieťaťa

Plnomocenstvo pre rakúsky úrad
Plnomocenstvo pre rakúsky úrad musí vyplniť a podpísať každý rodič zvlášť. Na plnomocenstve musí byť úradne overený podpis.

Číslo účtu
Číslo účtu na objednávke, resp. plnomocenstve napísať to, na ktoré žiadate, aby Vám príslušný úrad posielal rodinné dávky.

Dotazník o rodičoch a deťoch
K vybavovaniu rodinných prídavkov a rodičovského príspevku prosíme priložiť aj kompletne vyplnené dotazníky o rodičoch a deťoch, na ktoré žiadate rodinné dávky. Ak je jeden z rodičov nezamestnaný, je potrebné to uviesť, vrátane dátumu odkedy.

Komunikácia so slovenským úradom príslušným na vyplácanie slovenských rodinných dávok
V prípade, že máte záujem, aby sme za Vás vyžiadali dokumenty potrebné k žiadosti aj zo slovenského ÚPSVaR, je potrebné vyplniť plnomocenstvo pre slovenský ÚPSVaR – vypĺňa ho rodič, ktorý poberá slovenské rodinné dávky. Žiadosť o túto službu uveďte v objednávke.

Všetky dokumenty prosím poslať poštou na korešpondenčnú a­dresu

Erika Mudrá, Ravion sro, Húskova 3, 040 23 Košice

Spolu s objednávkou nám pošlite:
• Kópie občianskeho preukazu obaja rodičia
• Ecard rodiča pracujúceho v Rakúsku – kopia
• Ecard všetkých členov rodiny, ak ju majú, alebo potvrdenie o rakúskom zdravotnom poistení (ak sú členovia rodiny zdravotne poistení v At, ale nemáte o tom potvrdenie, je dôležité nám to oznámiť)
• Sobášny list – ak ste zosobášení / rozvod, zverenie detí do opatery (v nemčine) – kópia
• Pracovná zmluva rodiča pracujúceho v Rakúsku – kópia
• Potvrdenie o zamestnaní resp. nezamestnanosti druhého rodiča – kópia
• Rodné listy detí – kópia
• Potvrdenie o školskej dochádzke – originál
• Potvrdenie o návšteve materskej školy – originál
• Potvrdenie o trvalom pobyte každý – rodičia aj deti – originál
• Potvrdenie o výške rodinných prídavkov na Slovensku za obdobie, za ktoré žiadate dávky z At (aj nulové) – originál
• Rozhodnutie o zastavení dávok na Slovensku, ak boli pozastavené ( v nemčine) – kópia
• Plná moc – obaja rodičia = úradne overený podpis = originál
• Podpísaná objednávka, dotazník, cenník = originál

Po prijatí všetkých Vašich dokumentov (poštou) Vaše dokumenty spracujeme, odošleme na príslušný rakúsky úrad. Úrad následne preveruje všetky skutočnosti uvedené v žiadosti, čo môže trvať niekoľko mesiacov.

Rakúsky úrad si vyžiada informácie o Vašej rodinnej situácii zo slovenských úradov. Až keď slovenský úrad poskytne všetky vyžiadané informácie, rakúsky úrad schváli Vašu žiadosť. Tento proces sa nedá z našej strany nijako ovplyvniť, ani urýchliť. Je možné poslať urgenciu, ak by schvaľovanie dávok trvalo príliš dlho, ale urgencia nie je zárukou toho, že sa proces urýchli, pretože prenos informácii medzi úradmi je príliš pomalý.
Súvisiace články

Súhlasím

Cookies Tento web používá k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používáním tohoto webu s tým súhlasíte.

Viac informácii o cookie